Yêu cầu 15 tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em năm 2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL 15 tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.
Yêu cầu 15 tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng điểm vui chơi cho trẻ em năm 2015

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản gửi Sở VHTTDL 15 tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

 

Để thống nhất về quy trình, thủ tục và tiến độ, Bộ VHTTDL hướng dẫn các Sở VHTTDL được hỗ trợ thiết bị cho các điểm vui chơi cho trẻ em (cho những nơi hiện đã có điểm vui chơi cho trẻ em) có thể hợp đồng với công ty chuyên sản xuất đồ chơi trẻ em (có tư cách pháp nhân) để mua các thiết bị. Kinh phí hỗ trợ thiết bị cho mỗi điểm vui chơi trẻ em là 500 triệu đồng, thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

 

Bộ VHTTDL yêu cầu các tỉnh được bố trí vốn đầu tư xây dựng điểm vui chơi trẻ em năm 2015 cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ dự án gửi về Bộ VHTTDL (Vụ Văn hóa dân tộc và Vụ Kế hoạch, Tài chính) trước ngày 30/3 để xin ý kiến thỏa thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án để tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Bích Khánh

ngocthanh