Xây dựng và khai thác cảng hàng không phải được quản lý thống nhất, chặt chẽ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Cuộc họp thường trực Chính phủ về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.
Xây dựng và khai thác cảng hàng không phải được quản lý thống nhất, chặt chẽ

Đây là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đưa ra tại Cuộc họp thường trực Chính phủ về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Theo Thủ tướng, việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không, là phù hợp với chủ trương của Đảng về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. 

 

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không nói riêng cũng như đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng GTVT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, hàng không Việt Nam là lĩnh vực đặc thù, việc quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn trong lĩnh vực hàng không. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc phải bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước.

 

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, trong đó đề cập rõ: nguồn vốn đầu tư và cơ chế quản lý, khai thác đối với từng dự án; lĩnh vực và sản phẩm dịch vụ nào có thể giao doanh nghiệp tư nhân trong nước và ngoài nước đầu tư, kinh doanh; cơ chế quản lý nhà nước để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn trong lĩnh vực hàng không.

 

Trên cơ sở định hướng chung của Đề án, Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc nhượng quyền khai thác kinh doanh một số lĩnh vực tại Cảng hàng không Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 T.K

ngocthanh