Xác định lại nhu cầu vốn xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về gói kinh phí thúc đẩy triển khai dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.
Xác định lại nhu cầu vốn  xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về gói kinh phí thúc đẩy triển khai dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà soát, xác định lại nhu cầu vốn thật sự cần thiết của Dự án trong các năm tới, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu của Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó tổng hợp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Trường hợp Dự án cần thiết phải bổ sung vốn trong năm 2015, Bộ Xây dựng xác định cụ thể số vốn cần bổ sung; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát và tổng hợp chung vào phương án ứng trước kế hoạch vốn năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng phương án bố trí vốn cho Dự án trong giai đoạn 2016 - 2020, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2015; trong đó ưu tiên bố trí các nguồn vốn phù hợp của Nhà nước, đồng thời đề xuất cơ chế huy động nguồn vốn xã hội hóa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

 Thủy Dung

ngocthanh