Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng bằng 64,3% kế hoạch năm

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu, chi ngân sách và vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng bằng  64,3% kế hoạch năm

Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố tình hình thu, chi ngân sách và vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015.

 

Theo đó, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/8/2015 ước tính đạt 578,2 nghìn tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán năm; trong đó, thu nội địa là 429,4 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2%; thu từ dầu thô là 44,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 101,5 nghìn tỷ đồng, bằng 58%. 

 

Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm ngày 15/8/2015 ước tính đạt 690,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển là 106,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản là 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính là 477,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3%; chi trả nợ và viện trợ là 100,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67%.

 

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN tháng 8/2015 ước tính đạt 20.364 tỷ đồng, bao gồm: vốn trung ương là 3.968 tỷ đồng; vốn địa phương là 16.396 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 132,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 26.000 tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch năm và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 106,5 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Hải Bình

ngocthanh