Việt Nam có 81 tổ chức đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Với việc ban hành 7 quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 81 tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã nêu rõ tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động cụ thể mà các công ty, doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý cũng như đảm bảo năng lực để thực hiện từ khâu lập quy hoạch di tích; lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích; thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích… đến khâu giám sát thi công tu bổ di tích.
Việt Nam có 81 tổ chức đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Với việc ban hành 7 quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 81 tổ chức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã nêu rõ tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động cụ thể mà các công ty, doanh nghiệp có đủ điều kiện pháp lý cũng như đảm bảo năng lực để thực hiện từ khâu lập quy hoạch di tích; lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích; thiết kế tu bổ di tích; thi công tu bổ di tích… đến khâu giám sát thi công tu bổ di tích. 

 

Cụ thể, theo Quyết định số 866/QĐ-BVHTTDL ngày 26/3/2014, Bộ VHTT&DL cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 20 tổ chức, trong đó có Viện Khoa học Công nghệ xây dựng  thuộc Bộ Xây dựng; Phân viện Khoa học Công nghệ xây dựng miền Trung (Viện Khoa học Công nghệ xây dựng)…

 

Quyết định số 2229/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7/2014, Bộ VHTTDL cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho 12 tổ chức: Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Khang Thịnh; Công ty TNHH Xây dựng công trình văn hóa Thăng Long; Công ty CP Nguyễn An…

BK

ngocthanh