Việc tu bổ các di tích văn hóa còn chậm do thiếu vốn

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đặng Thị Bích Liên, trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các tỉnh, thành phố còn nhiều hạn chế do gặp khó khăn liên quan đến các chính sách
Việc tu bổ các di tích văn hóa còn chậm do thiếu vốn

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Đặng Thị Bích Liên, trong thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại các tỉnh, thành phố còn nhiều hạn chế do gặp khó khăn liên quan đến các chính sách thực hiện và vấn đề kinh phí. 

 

Cụ thể, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho biết, hầu hết các Di sản Thế giới (DSTG) đã có quy chế quản lý, bảo vệ, tuy nhiên khi triển khai xuất hiện một số quy định chưa phù hợp, nhưng việc điều chỉnh những quy định chưa phù hợp hoặc bổ sung quy định mới còn chậm. Việc triển khai công tác tu bổ, tôn tạo di tích theo lộ trình đặt ra trong quy hoạch tổng thể còn chậm do khó khăn về kinh phí. 

 

Ngoài ra, việc phân công, phân cấp, giao trách nhiệm cụ thể cho các Ban, Trung tâm quản lý DSTG ở một số địa phương còn bất cập, chưa tương xứng với nhiệm vụ quản lý DSTG. Sự phối hợp giữa các Ban, Trung tâm quản lý DSTG với các ngành hữu quan khác ở địa phương trong quá trình xử lý những vấn đề nảy sinh từ hoạt động thực tiễn chưa chặt chẽ. Năng lực của đội ngũ làm công tác quản lý, bảo tồn DSTG còn hạn chế. Vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước ở các khu di sản vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

 

Theo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên, để giải quyết những tồn tại trên, cần tăng cường công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định ở cấp Trung ương và địa phương liên quan tới lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát huy các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong năm 2015, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam. 

 

Đồng thời, trên cơ sở các Quy hoạch tổng thể, Kế hoạch quản lý, các Ban, Trung tâm quản lý DSTG cần xây dựng các dự án thành phần và kế hoạch thực hiện hằng năm trong tổng thể kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, trình cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt vào định kỳ tháng 6 của năm đó. Hoàn thiện theo kế hoạch đặt ra đối với việc lập “Kế hoạch quản lý tổng hợp” cho các di sản: Khu phố cổ Hội An, Khu Di tích Mỹ Sơn…

 BK

ngocthanh