Việc ban hành Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm là rất cần thiết

Theo Tờ trình về dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh ký trình Thủ tướng Chính phủ,
Việc ban hành Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm là rất cần thiết

Theo Tờ trình về dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh ký trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&ĐT khẳng định, việc ban hành Nghị định này là rất cần thiết để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi Luật Đầu tư công.

IMG

Những đổi mới quan trọng trong lĩnh vực đầu tư công đòi hỏi cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết và kịp thời để đảm bảo việc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm được thống nhất, thuận lợi

 Ảnh: Nhã Chi

Theo Luật Đầu tư công, liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Chính phủ được giao quy định điều kiện dự án khởi công mới được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm; việc cân đối vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án; quy định mức vốn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn; trình tự lập, thẩm định và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ trong kỳ kế hoạch; triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; quy định chi tiết việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch và giám sát đầu tư của cộng đồng. 

Dự thảo Nghị định Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm gồm 5 chương và 64 điều, trong đó 3 chương chính quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công.

Luật Đầu tư công là một luật mới, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ khâu chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công đến khâu theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Một trong những nội dung đổi mới quan trọng trong Luật Đầu tư công là tạo ra sự thay đổi về chất đối với công tác lập kế hoạch đầu tư bằng việc chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Theo Bộ KH&ĐT, đây là nội dung đổi mới rất quan trọng và hoàn toàn mới mẻ trong lĩnh vực đầu tư công, cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết và kịp thời để đảm bảo việc tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm được thống nhất, thuận lợi, qua đó, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của việc thực thi Luật Đầu tư công. 

 

Bộ KH&ĐT cho biết, dự thảo Nghị định quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tất cả các khâu liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, cũng như việc triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra kế hoạch đầu tư công; trong đó có quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan đến việc lập và thực hiện kế hoạch; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong lập, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của quốc gia, các ngành, lĩnh vực và các địa phương để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

Nguyệt Minh

 

ngocthanh