Ưu tiên bố trí vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm

(BĐT) - Các cơ quan chủ quản phải ưu tiên bố trí vốn ODA, vay ưu đãi và vốn đối ứng trong dự toán ngân sách hàng năm phù hợp với các thỏa thuận về ODA và vay ưu đãi, phù hợp với khả năng giải ngân thực tế hàng năm của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Yêu cầu này được đưa ra tại Dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Theo Thông tư, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và được quản lý theo các quy định hiện hành áp dụng đối với vốn ngân sách nhà nước và vốn đầu tư công.

Để hạn chế nợ đọng, Dự thảo quy định về thời hạn quyết toán dự án ODA. Theo đó, trong vòng 6 tháng, kể từ ngày kết thúc dự án, các dự án sử dụng vốn sự nghiệp lập báo cáo quyết toán kết thúc dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn ODA (viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi), vốn đối ứng, trên cơ sở tổng hợp toàn bộ các báo cáo quyết toán hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt gửi cơ quan chủ quản.

Việt Thắng

Tin liên quan