Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá

Trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ
Ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá

Trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cần tiếp tục tham mưu cho Chính phủ để có nguồn vốn tăng cường cho đầu tư phát triển hạ tầng nghề cá, bảo đảm triển khai có hiệu quả các chính sách trong Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại Thông báo số 173/TB-VPCP về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đã được các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai tích cực và chặt chẽ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ. Sau 8 tháng triển khai thực hiện, Nghị định đã dần đi vào cuộc sống, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, tuy nhiên, hiện vẫn còn một số vấn đề cần được giải quyết. 

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định hiệu quả, chặt chẽ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho người dân hiểu rõ các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị định; bảo đảm cho người dân thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Nghị định; thủ tục hồ sơ phải đơn giản, minh bạch, nhưng bảo đảm chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổng hợp các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Nghị định, thống nhất phương án, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

 TH-CD

ngocthanh