UBND tỉnh Thái Bình sẽ quản lý, khai thác Cảng biển Diêm Điền

UBND tỉnh Thái Bình đã có Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 5/5/2015 về việc chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền về UBND tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.
UBND tỉnh Thái Bình sẽ quản lý, khai thác Cảng biển Diêm Điền

UBND tỉnh Thái Bình đã có Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 5/5/2015 về việc chuyển giao kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền về UBND tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.

 

Sau khi tham khảo ý kiến từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển giao nguyên trạng Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền, bao gồm cả kết cấu hạ tầng Cảng biển Diêm Điền về UBND tỉnh Thái Bình quản lý, khai thác.

 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy xây dựng phương án chuyển giao; đồng thời, tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án chuyển giao theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, các đơn vị phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 T.K

ngocthanh