Trường đại học ngoài công lập có cơ hội tiếp cận vốn ODA

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo các bộ liên quan chuẩn bị xây dựng định hướng vận động, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Trường đại học ngoài công lập  có cơ hội tiếp cận vốn ODA

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo các bộ liên quan chuẩn bị xây dựng định hướng vận động, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, định hướng cần bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các văn bản pháp quy có liên quan như Luật Đầu tư công và Luật Quản lý nợ công.

IMG

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cần nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý để các trường đại học ngoài công lập đủ tiêu chuẩn tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua các quỹ phát triển địa phương hoặc các ngân hàng thương mại

Ảnh: LTT

Để triển khai cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch vốn cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó xác định nhu cầu vốn từ ngân sách nhà nước, vốn ODA và vốn vay ưu đãi, làm cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất với các nhà tài trợ, đối tác phát triển về định hướng tài trợ.

 

Về định hướng quản lý, sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho từng cấp học, bậc học, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu quan điểm, đối với giáo dục đại học, cần đánh giá việc sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi để thành lập các trường đại học xuất sắc; lựa chọn, đề xuất Thủ tướng cho phép dùng vốn vay ưu đãi hỗ trợ cho vay đầu tư cơ sở vật chất cho một số trường đại học có uy tín, chất lượng đào tạo tốt để có thể tiến tới tự chủ hoạt động và trở thành các trường đại học chất lượng cao; nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý để các trường đại học ngoài công lập đủ tiêu chuẩn tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua các quỹ phát triển địa phương hoặc các ngân hàng thương mại.

 

Bên cạnh đó, đối với giáo dục phổ thông, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ưu tiên thực hiện đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa và dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông” đã được phê duyệt; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đổi mới thi, kiểm tra và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục. Còn đối với giáo dục mầm non thì ưu tiên sử dụng vốn vay ưu đãi tài trợ bổ sung ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ các chương trình mục tiêu cho kiên cố hóa trường lớp mầm non ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Để nâng cao năng lực các ban quản lý dự án, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hạn chế thành lập các ban quản lý dự án mới; thường xuyên phối hợp với các nhà tài trợ để tiếp thu, điều chỉnh kịp thời về công tác quản lý chương trình, dự án; định kỳ đánh giá tác động, hiệu quả sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi dành cho lĩnh vực này.

 

Đồng thời, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng quy chế giám sát hiệu quả, đảm bảo cho việc giải ngân và giao dự toán ngân sách cho các chương trình, dự án hỗ trợ ngân sách nhà nước được thực hiện kịp thời với kế hoạch giải ngân của các nhà tài trợ và đúng mục tiêu thiết kế ban đầu của các chương trình, dự án.

 TH-CD

 

ngocthanh