Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành không được phép chuyển nhượng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu
Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành không được phép chuyển nhượng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2015/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

 

Tại Thông tư số 14/2015/TT-NHNN (gọi tắt là TT14), NHNN bổ sung quy định về việc phát hành, sử dụng và thanh toán trái phiếu của VAMC để mua nợ xấu theo giá trị thị trường; sửa đổi, bổ sung các quy định về phát hành, sử dụng, trích lập dự phòng rủi ro và thanh toán trái phiếu đặc biệt của VAMC; bổ sung quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của VAMC; sửa đổi, bổ sung quy định về mua nợ xấu theo giá trị thị trường; cơ cấu lại nợ và bán nợ xấu đã mua.

 

Cụ thể, ngoài quy định về phát hành, quản lý và thanh toán trái phiếu đặc biệt tại Thông tư số 19/2013/TT-NHNN, NHNN còn bổ sung quy định đối với trái phiếu phát hành trực tiếp cho tổ chức tín dụng bán nợ để mua nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC. 

 

Về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ của VAMC, TT14 quy định, VAMC, tổ chức tín dụng bán nợ, bên mua nợ từ VAMC, khách hàng vay và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam khi thực hiện mua, bán nợ và thu hồi khoản nợ được mua.

 

Đối với khoản nợ xấu được mua, bán là khoản cấp tín dụng hợp vốn, mệnh giá trái phiếu, NHNN quy định, trong trường hợp VAMC mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, giá trị trái phiếu đặc biệt phát hành cho từng tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng hợp vốn tương ứng với giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu sau khi khấu trừ số tiền dự phòng cụ thể đã trích lập chưa sử dụng cho khoản nợ xấu đó đang được theo dõi tại tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng hợp vốn. Còn trong trường hợp VAMC mua nợ xấu theo giá trị thị trường bằng trái phiếu thì giá mua nợ xấu tính theo tỷ lệ góp vốn của từng tổ chức tín dụng tham gia cấp tín dụng hợp vốn.

 

TT14 cho phép trái phiếu được chuyển nhượng giữa NHNN với các tổ chức tín dụng và giữa các tổ tín dụng với nhau; tuy nhiên, trái phiếu đặc biệt thì không được phép chuyển nhượng.

 

Việc phát hành trái phiếu và trái phiếu đặc biệt là có thời hạn. Theo TT14, trái phiếu được xác định thời hạn theo thỏa thuận giữa VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ, tối thiểu là 1 năm, tối đa không quá 3 năm (trường hợp số tiền thu hồi nợ chưa đủ để thanh toán trái phiếu khi trái phiếu đến hạn thanh toán, VAMC quyết định gia hạn thời hạn của trái phiếu), trừ trường hợp có sự đồng ý của tổ chức sở hữu trái phiếu. Trong khi đó, thời hạn tối đa của trái phiếu đặc biệt là 5 năm; trường hợp phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính thì thời hạn của trái phiếu đặc biệt tối đa là không quá 10 năm.

 

Để phù hợp với các nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan, TT14 cũng quy định bổ sung trách nhiệm tương ứng của VAMC, tổ chức tín dụng.

 

TT14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10 tới.

 Thanh Tú 

ngocthanh