Trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong dự án PPP

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, áp dụng đối với các loại công trình xây dựng được đầu tư
Trách nhiệm về quản lý chất lượng  công trình xây dựng trong dự án PPP

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, áp dụng đối với các loại công trình xây dựng được đầu tư xây dựng bằng mọi nguồn vốn trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Điều 5 dự thảo Thông tư này có quy định về trách nhiệm giữa các chủ thể có liên quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (CQNNCTQ) ký kết và thực hiện hợp đồng dự án có trách nhiệm: Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có); Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trên cơ sở báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.

IMG

Theo dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng là trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 Ảnh: Tiên Giang

Ngoài ra, CQNNCTQ có trách nhiệm kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng (nếu có), các gói thầu thi công xây dựng trước khi nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phê duyệt; Tham gia nghiệm thu giai đoạn (nếu có), nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng; Giám sát, đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, tiến độ huy động vốn và thực hiện dự án, bảo vệ môi trường và các vấn đề khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dự án; Phối hợp với doanh nghiệp dự án lập hồ sơ bàn giao công trình.

 

Đối với hợp đồng BTO, BT, BTL thì CQNNCTQ phải tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trước khi chuyển giao để xác định giá trị, tình trạng công trình, lập danh mục tài sản chuyển giao, xác định các hư hại (nếu có) và yêu cầu doanh nghiệp dự án tổ chức thực hiện việc sửa chữa trước khi chuyển giao. Trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án. 

 

Đối với hợp đồng BOT, BLT thì CQNNCTQ tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng. Hết thời gian kinh doanh, thuê dịch vụ CQNNCTQ tổ chức kiểm định chất lượng công trình và chỉ nhận chuyển giao khi công trình và các thiết bị, tài sản liên quan đến việc vận hành đã được bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng dự án. 

 

Cũng theo Điều 5, khi thực hiện dự án PPP, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư quy định tại Điều 2 của Dự thảo Thông tư, trừ các nội dung thuộc trách nhiệm của CQNNCTQ. Phối hợp với CQNNCTQ để tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án; Chuyển giao công nghệ, đào tạo, bảo hành, bảo trì công trình phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng dự án và theo quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của hợp đồng dự án và của pháp luật có liên quan.

V. Thắng

ngocthanh