TP.HCM huy động hơn 44.511 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM, tính từ năm 2011 đến tháng 9/2015, toàn Thành phố đã huy động được 41.871,544 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
TP.HCM huy động hơn 44.511 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP.HCM, tính từ năm 2011 đến tháng 9/2015, toàn Thành phố đã huy động được 41.871,544 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ước tính tổng kinh phí thực hiện đến cuối năm 2015 là 44.511,893 tỷ đồng.

Trong tổng các nguồn vốn huy động được, nguồn vốn ngân sách trung ương chiếm 0,05%; ngân sách thành phố chiếm 22,65% (bao gồm vốn nông thôn mới và vốn lồng ghép); vốn huy động từ cộng đồng chiếm 77,3%.

Kể từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2015, Thành phố đã kêu gọi được 19.650 hộ dân hiến 2.014.690 m2 đất, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy giá trị là trên 1.455 tỷ đồng. Với một đồng vốn của ngân sách, Thành phố đã huy động được 33 đồng vốn trong dân, cộng đồng, doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó huy động từ tín dụng ngân hàng là 20 đồng và từ người dân, doanh nghiệp tự có là 13 đồng. Do đó, hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và dân sinh; diện mạo nông thôn có bước thay đổi khá rõ; xuất hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả theo hướng nông nghiệp đô thị, có giá trị kinh tế cao.

Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT TP.HCM, đây chỉ là một số kết quả bước đầu, vẫn còn một vài tồn tại cần phải khắc phục để tương xứng với tiềm năng phát triển chung của Thành phố như: các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chậm đổi mới; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn mới chỉ đạt một số kết quả nhất định, chưa bảo đảm yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp chưa cao…

Để khắc phục những tồn tại này, Sở KH&ĐT TP.HCM cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các nguồn vốn huy động; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng các quy định, hiệu quả và bảo đảm tính kết nối; rà soát, duy tu, sử dụng hiệu quả các công trình đầu tư giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục bố trí vốn để triển khai thực hiện kế hoạch duy tu, nâng cao chất lượng để phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư, tiếp tục triển khai các công trình phát sinh mới…

Trần Nam

ngocthanh