Tổ chức tín dụng có nợ xấu dưới 3% được mua, bán nợ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD, CNNHNN) nhằm điều chỉnh hoạt động mua, bán
Tổ chức tín dụng có nợ xấu dưới 3% được mua, bán nợ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD, CNNHNN) nhằm điều chỉnh hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay (kể cả khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh) của các TCTD, CNNHNN; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ của TCTD, CNNHNN. Thông tư này không điều chỉnh đối với hoạt động mua, bán nợ của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các TCTD, CNNHNN.

 

Theo quy định của Thông tư số 09/2015/TT-NHNN, các khoản nợ được mua, bán là các khoản nợ đang hạch toán nội bảng, ngoại bảng tại bảng cân đối kế toán hoặc đã xuất toán ra khỏi bảng cân đối kế toán. Đối với bên mua nợ là tổ chức, cá nhân là người cư trú nằm trong các nhóm đối tượng như: TCTD, CNNHNN được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ; tổ chức kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ (không phải TCTD, CNNHNN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ theo quy định của pháp luật; tổ chức khác, cá nhân không kinh doanh dịch vụ mua, bán nợ.

 

Về nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ, Thông tư quy định TCTD, CNNHNN chỉ được mua nợ khi được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Tuy nhiên, TCTD, CNNHNN phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ, trong đó quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua, bán nợ, phương thức, quy trình mua bán nợ, quy trình định giá khoản nợ, quy trình bán đấu giá khoản nợ trong trường hợp tự bán đấu giá khoản nợ và quản trị rủi ro đối với hoạt động mua, bán nợ) trước khi thực hiện mua - bán nợ.

 

Đặc biệt, NHNH nghiêm cấm các tổ chức tín dụng bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của tổ chức tín dụng khác, CNNHNN khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

Thanh Tú

ngocthanh