Tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố trên cơ sở hợp nhất các quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội, Quỹ Phát triển đất TP. Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.

Theo đó, Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND Thành phố. Quỹ có nhiệm vụ huy động vốn, hoạt động đầu tư trực tiếp, cho vay; hoạt động góp vốn thành lập DN; hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, huy động vốn cho ngân sách địa phương; ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường GPMB và tạo quỹ đất theo quy hoạch. Quỹ cũng có nhiệm vụ tài trợ, đồng tài trợ các hoạt động bảo vệ môi trường; nhận ký quỹ phục hồi môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

Để tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động sau khi hợp nhất, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát lại toàn bộ chương trình công tác năm 2017 của các quỹ, để sau khi hoàn thiện bộ máy, công việc được triển khai nối tiếp, không bị gián đoạn.         

Trần Kiên