Tìm giải pháp đầu tư xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm

Nhằm mục đích đề xuất các giải pháp đầu tư, hỗ trợ xây dựng một số trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đạt chuẩn khu vực và quốc tế,
Tìm giải pháp đầu tư xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm

Nhằm mục đích đề xuất các giải pháp đầu tư, hỗ trợ xây dựng một số trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đạt chuẩn khu vực và quốc tế, Bộ VHTT&DL ban hành quyết định về việc xây dựng đề án “Xây dựng trường văn hóa nghệ thuật trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế”.

 

Theo tiến độ kế hoạch thực hiện Đề án, trong tháng 9/2015, Bộ VHTT&DL dự thảo Đề cương xây dựng Đề án, tháng 10/2015 thực hiện họp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án, sau đó Bộ sẽ tập trung điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện Đề án để đến tháng 12/2015, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Bộ VHTT&DL giao Vụ Đào tạo thuộc Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan dự toán kinh phí xây dựng Đề án (kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ VHTT&DL theo quy định); đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án; tổng hợp báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

 BK

ngocthanh