Thúc triển khai Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc

(BĐT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa giao Sở VHTTDL Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và nhà đầu tư Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc là Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tham mưu báo cáo bổ sung danh mục dự án và đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách trung ương báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành trung ương để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, trình Quốc hội thông qua trong tháng 3/2016.

BK

Tin liên quan