Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công khi huy động vốn cho nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong phân bổ nguồn vốn
Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công khi huy động vốn cho nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch trình HĐND cùng cấp quyết định, cần bảo đảm mức hỗ trợ 100% hoặc ít nhất 95% từ vốn ngân sách nhà nước cho các công trình trên các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. 

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện xây dựng khi không có nguồn kinh phí đảm bảo, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. UBND các tỉnh cần rà soát, chỉ đạo xử lý và có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có). 

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc, quá sức dân; không huy động đối với hộ dân nghèo, người già, người tàn tật không nơi nương tựa, hộ khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng đọng nợ xây dựng cơ bản kéo dài hoặc huy động quá sức dân, gây bất bình trong nhân dân, hoặc đánh giá xuề xòa khi xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới dẫn đến hạ thấp chất lượng các tiêu chí thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải được kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

T.T 

ngocthanh