Thống nhất quy trình, thủ tục thẩm định các dự án quan trọng quốc gia

Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thay thế Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 4/1/2013 (NĐ 03) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Thống nhất quy trình, thủ tục thẩm định các dự án quan trọng quốc gia

Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thay thế Nghị định số 03/2013/NĐ-CP ngày 4/1/2013 (NĐ 03) của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 (NQ 49) đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện. 

IMG

Việc xây dựng Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung trong Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

 

Ảnh: Tất Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, việc ban hành Nghị định là cần thiết vì Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã quy định NQ 49 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Như vậy, NĐ 03 cũng hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. 

 

Bên cạnh đó, một số nội dung tại NQ 49 đã được luật hóa, đưa vào quy định trong Luật Đầu tư công (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), như quy định về tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, hồ sơ dự án quan trọng quốc gia do Chính phủ trình Quốc hội, thủ tục và nội dung thẩm tra của cơ quan có liên quan của Quốc hội,…

 

Tuy nhiên, cũng còn một số quy định của NQ 49 và NĐ 03 về những dự án, công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh vấn đề thuộc tiêu chí về dự án, công trình quốc gia phải trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp với thực tế; hồ sơ thủ tục trình thẩm định dự án quan trọng quốc gia trước khi Chính phủ trình Quốc hội chủ trương đầu tư,… chưa được quy định cụ thể trong hai Luật trên.

Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư gồm 7 chương, 32 điều. Trong đó, Chương I là những quy định chung; Chương II quy định về dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; Chương III quy định về tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định nhà nước; Chương IV quy định về thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án quan trọng quốc gia; Chương V quy định về hồ sơ và nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia; Chương VI quy định về hồ sơ và nội dung thẩm định quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia; Chương VII là điều khoản thi hành.

Ngoài ra, một số nội dung cần được hướng dẫn cụ thể thêm như nội dung thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước đối với từng loại dự án (dự án đầu tư công, dự án đầu tư ra nước ngoài, dự án đầu tư trong nước,…).

 

Vì thế, việc ban hành Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, theo Ban soạn thảo, là cần thiết, xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, yêu cầu thực tế, ý nghĩa quan trọng của hoạt động thẩm định các dự án, công trình quan trọng quốc gia. 

 

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, việc xây dựng Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư nhằm quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung trong Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp,… để thống nhất và cụ thể hóa quy trình, thủ tục thẩm định các dự án quan trọng quốc gia. Đồng thời, quy định rõ về tổ chức và cách thức thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước khi xem xét thẩm định các dự án quan trọng quốc gia nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác thẩm định; cụ thể hóa các nội dung thẩm định dự án quan trọng quốc gia phù hợp với từng loại nguồn vốn. 

 

Việc xây dựng Nghị định quán triệt chỉ đạo tách bạch rõ vai trò quản lý, điều hành của Chính phủ với vai trò giám sát, kiểm tra của Quốc hội trong việc thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, đảm bảo sự chủ động và trách nhiệm của Chính phủ đối với việc quản lý đầu tư các dự án quan trọng quốc gia. 

Việt Thắng

ngocthanh