Thái Nguyên: Yêu cầu kiểm tra tiến độ một số dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh và UBND TP. Thái Nguyên kiểm tra tiến độ dự án chợ Dốc Hanh, đường Lưu Nhân Chú, dự án quy hoạch 2 bên bờ Sông Cầu… và phối hợp
Thái Nguyên: Yêu cầu kiểm tra tiến độ một số dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Ngọc Long vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh và UBND TP. Thái Nguyên kiểm tra tiến độ dự án chợ Dốc Hanh, đường Lưu Nhân Chú, dự án quy hoạch 2 bên bờ Sông Cầu… và phối hợp với Sở Tài chính thống kê các dự án đã được quyết toán, thanh toán vốn cho doanh nghiệp.

 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên được giao đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện Đề án đã được cấp giấy phép, các dự án quá thời gian không thực hiện cần thu hồi; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư tiếp tục xúc tiến vào đầu tư tại Tỉnh. Các ngành, các cấp thuộc Tỉnh được giao tiếp tục tăng cường chỉ đạo quyết liệt việc giải phóng mặt bằng các dự án của Tỉnh như: Đường Việt Bắc, Đê Mỏ Bạch; các khu công nghiệp tại thị xã Phổ Yên…

Bích Khánh

ngocthanh