Tập trung vốn tín dụng cho các dự án đầu tư xanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.
Tập trung vốn tín dụng cho các dự án đầu tư xanh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.

 

Theo NHNN, mục tiêu, yêu cầu mà Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng đặt ra là thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, hướng tới một nền kinh tế cac-bon thấp, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vai trò và năng lực của ngành ngân hàng trong việc cấp tín dụng cho các ngành kinh tế xanh, phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh.

 

Kế hoạch hành động này đề ra những nhiệm vụ chủ yếu như: rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế về ngân hàng và tín dụng phù hợp với những mục tiêu tăng trưởng xanh; tăng cường năng lực cho hệ thống ngân hàng trong thực hiện ngân hàng xanh - tín dụng xanh; xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy các sản phẩm ngân hàng xanh - tín dụng xanh, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh, trong đó khuyến khích tập trung vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án, phương án kinh doanh, đầu tư cho các ngành/lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Trần Nam

 

ngocthanh