Tập trung triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp (DN) năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Nghị định
Tập trung triển khai thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp (DN) năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014. Tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành hai Luật, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015. 

 

Ngay sau khi Luật DN năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực, các bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thi hành Luật để bảo đảm không bị gián đoạn và xáo trộn. Tuy nhiên, việc triển khai thi hành 2 đạo Luật này vẫn còn một số hạn chế như: các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chậm được ban hành đã gây lúng túng cho các cơ quan quản lý cũng như các DN trong việc áp dụng và thực hiện một số quy định của các Luật này; một số cán bộ, công chức và DN chưa nhận thức đầy đủ những quy định mới theo tinh thần cải cách của luật…

 

Để thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật DN năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành hai Luật này; bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật DN và Luật Đầu tư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến hai Luật cũng như tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký DN, đăng ký đầu tư.

 

Theo Nghị quyết, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật đến cộng đồng DN, nhà đầu tư; tổ chức tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo quy định mới của các Luật này. Bộ KH&ĐT khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư để bảo đảm cho các Cổng thông tin này vận hành thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 12/2015. 

 

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ KH&ĐT phối hợp thực hiện ngay việc cấp mã số DN tự động theo Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành trong tháng 9/2015. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở KH&ĐT giao Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký DN và các thủ tục liên quan theo quy định của Luật DN; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và nguồn lực khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật DN, Luật Đầu tư; thiết lập cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở KH&ĐT để bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục cho DN và nhà đầu tư, hoàn thành trong tháng 8/2015. 

Thủy Dung

 

ngocthanh