Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN); hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của DNNN.
Tập trung hoàn thành cổ phần hóa  432 doanh nghiệp nhà nước

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN); hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và kiểm tra, giám sát hoạt động của DNNN.

 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đẩy nhanh việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo phương án, đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tập trung hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa 432 doanh nghiệp.

 

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại DNNN ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ rà soát, bổ sung doanh nghiệp cần cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2015; xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu DNNN trực thuộc giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2015.

 

Ban Chỉ đạo cũng sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (đối với những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có công ty nông, lâm nghiệp), báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý II/2015… Đặc biệt, trong năm nay, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung tăng cường và chủ động thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN.

TH-CD

ngocthanh