Tập trung hoàn thành các dự án điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển

Ban Chỉ đạo nhà nước về Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (BCĐ) vừa ban hành Chương trình công tác năm 2015 và kiện toàn BCĐ này.
Tập trung hoàn thành các dự án điều tra  cơ bản tài nguyên - môi trường biển

Ban Chỉ đạo nhà nước về Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (BCĐ) vừa ban hành Chương trình công tác năm 2015 và kiện toàn BCĐ này.

 

BCĐ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang làm Phó Trưởng ban Thường trực; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương làm Phó Trưởng ban; và 13 ủy viên là đại diện của các bộ, ngành có liên quan.

 

Theo Chương trình công tác năm 2015, BCĐ sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ, trong đó, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong việc bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang dở dang, dự án đã thực hiện kéo dài nhiều năm; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng công tác điều tra cơ bản của từng dự án, chương trình; chỉ đạo sát sao và quyết liệt các đơn vị chủ trì dự án hoàn thành công tác nghiệm thu đối với các dự án đã cấp đủ kinh phí thực hiện, đồng thời giao nộp đầy đủ kết quả điều tra cơ bản vào Hệ thống cơ sở dữ liệu biển quốc gia nhằm phục vụ tốt cho việc khai thác, sử dụng.

 

BCĐ cũng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung một số dự án, nhiệm vụ có tính cấp bách, quan trọng, đột xuất về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển và hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản; tiến hành rà soát, thẩm định và xây dựng danh mục dự án, nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến có chọn lựa kết quả điều tra cơ bản biển, hải đảo góp phần phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Q.V

ngocthanh