Tạo hành lang pháp lý thống nhất cho công tác quy hoạch

Dự án Luật Quy hoạch dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016). Đây là dự án Luật quan trọng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
Tạo hành lang pháp lý thống nhất  cho công tác quy hoạch

Dự án Luật Quy hoạch dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016). Đây là dự án Luật quan trọng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI xác định là một trong những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện định hướng phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta. 

IMG

Ông Vũ Quang Các

Trước thềm Hội thảo quốc tế “Xây dựng dự án Luật Quy hoạch – kinh nghiệm quốc tế và sự lựa chọn cho Việt Nam” diễn ra ngày hôm nay, tại Hà Nội, Báo Đấu thầu có cuộc phỏng vấn ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan chủ trì soạn thảo Luật, về những nội dung mới cơ bản của dự thảo Luật.

 

PV: So với các quy định hiện hành trong lĩnh vực quy hoạch, dự thảo Luật Quy hoạch có những điểm mới cơ bản nào, thưa ông?

Ông Vũ Quang Các: Dự án Luật Quy hoạch được xây dựng với 4 điểm mới cơ bản như sau:

Thứ nhất, dự thảo Luật Quy hoạch tạo hành lang pháp lý thống nhất cho công tác quy hoạch ở Việt Nam, từ đó xác định hệ thống quy hoạch đồng bộ. Những ngành, lĩnh vực cần lập quy hoạch để bảo đảm sự phát triển bền vững, lâu dài nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các vùng lãnh thổ; đồng thời cũng chỉ ra những ngành không cần lập quy hoạch mà chuyển sang xây dựng các đề án, chương trình phát triển.

 

Thứ hai, dự thảo Luật xác định rõ việc tạo lập không gian phát triển thông qua việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

 

Thứ ba, dự thảo Luật đổi mới về phương pháp và nội dung quy hoạch, từ đó làm thay đổi cách thức tổ chức lập quy hoạch từ cách thức truyền thống sang cách thức hiện đại theo phương pháp quy hoạch chiến lược và nội dung quy hoạch tổng hợp, đa ngành theo xu hướng của thế giới được đặt trong điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam.

 

Thứ tư, dự thảo Luật sẽ tác động tích cực, làm thay đổi phương thức sử dụng công cụ quản lý từ quy hoạch, dựa vào quy hoạch chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, điều kiện đối với những ngành không lập quy hoạch, từ đó tạo sự minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong đầu tư, sản xuất kinh doanh.

 

PV: Dự thảo Luật Quy hoạch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, chủ yếu nhằm thực hiện định hướng phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta. Xin ông cho biết định hướng này đã được cụ thể hóa như thế nào trong dự thảo Luật?

Ông Vũ Quang Các: Dự thảo Luật Quy hoạch đã cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ở nước ta thông qua 2 vấn đề: 

Một là, hệ thống các kết cấu hạ tầng quạn trọng ở mỗi cấp quy hoạch được xác định trong 1 bản quy hoạch do các bộ, ngành, địa phương thống nhất lập nên. Vì vậy, bản quy hoạch đó sẽ giải quyết các vấn đề phát triển về hệ thống kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, thống nhất trên cơ sở sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Hai là, do nguồn lực luôn là hữu hạn nên khi xây dựng quy hoạch cần xác định rõ các ngành, lĩnh vực, chương trình và dự án ưu tiên đầu tư để từ đó có lộ trình thực hiện một cách tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và có biện pháp để huy động sự đầu tư của khu vực tư nhân. 

 

PV: Trong quá trình soạn thảo dự thảo Luật Quy hoạch, cơ quan soạn thảo đã tham khảo nhiều kinh nghiệm quốc tế. Xin ông cho biết các nội dung tham khảo chính được đưa vào dự thảo Luật?

Ông Vũ Quang Các: Kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch có nhiều và trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo chúng tôi đã tham khảo khá nhiều nội dung đưa vào dự thảo Luật Quy hoạch. Một trong những vấn đề được tham khảo đưa vào dự thảo Luật lần này đó là cách tiếp cận theo xu hướng chung của thế giới: Tích hợp, đa ngành, quy hoạch hướng tới giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược của từng lãnh thổ để đảm bảo sự phát triển bền vững. Về phương pháp, nội dung, cách thức tổ chức phối hợp lập quy hoạch cũng là những vấn đề đã được nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào Việt Nam sao cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu của Luật là đổi mới công tác quy hoạch nhưng có tính khả thi cao. Vấn đề tổ chức thực hiện quy hoạch cũng là một nội dung được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước quan tâm nên trong dự thảo Luật đã đưa nội dung quản lý phát triển theo quy hoạch nhằm hiện thực hóa các ý tưởng của bản quy hoạch đi vào đời sống xã hội.

 

PV: Luật Quy hoạch dự kiến sẽ có bao nhiêu Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, thưa ông?

Ông Vũ Quang Các: Dự kiến sau khi Luật Quy hoạch được ban hành sẽ có 2 Nghị định và 5 Thông tư để hướng dẫn thi hành Luật. 

 

PV: Xin cám ơn ông!

Tuyết - Liên

ngocthanh