Tăng cường vai trò của Ủy ban quốc gia về BĐKH trong điều phối chính sách

Hiện nay, Ủy ban quốc gia về BĐKH có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đảm bảo hài hòa các ưu tiên trong các chính sách và chương trình
Tăng cường vai trò của Ủy ban quốc gia về BĐKH trong điều phối chính sách

Hiện nay, Ủy ban quốc gia về BĐKH có vai trò rất quan trọng trong chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đảm bảo hài hòa các ưu tiên trong các chính sách và chương trình về thích ứng và giảm nhẹ gắn kết với quy trình lập kế hoạch và phân bổ vốn. Điều này đòi hỏi cần tăng cường mạnh mẽ hơn nữa vai trò chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về BĐKH để hỗ trợ đồng bộ hóa các cơ chế xác lập ưu tiên của các chương trình và dự án, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa các cơ chế tài chính, ngân sách và thực hiện chính sách thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.

 

Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) vừa có cuộc họp về tăng cường vai trò của Ủy ban trong điều phối chính sách. Cuộc họp có mục đích xác định ưu tiên các chính sách về thích ứng và giảm nhẹ sẽ giúp kết nối với quy trình lập kế hoạch và ngân sách.

 

Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng, việc cung cấp thông tin cho Ủy ban quốc gia về BĐKH về kết quả hoàn thành các mục tiêu chính sách cần được tăng cường trong thời gian tới, bao gồm quy trình lập kế hoạch và dự toán ngân sách cho BĐKH và tác động ứng phó với BĐKH. Bên cạnh đó, để các chương trình được thực hiện hiệu quả, cần tăng cường thông tin và cơ chế phối hợp giúp đảm bảo tất cả các thông tin liên quan được cung cấp cho các bộ ngành và cơ quan chủ chốt; tăng cường năng lực của Văn phòng thường trực Ủy ban để đảm bảo thực hiện một hệ thống theo dõi và đánh giá hài hòa gắn với chu kỳ lập kế hoạch và dự toán ngân sách.

Ngô Trần

ngocthanh