Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong thực thi Luật Bảo vệ môi trường

Ngày 16/3 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường”.
Tăng cường sự tham gia  của doanh nghiệp và  cộng đồng trong thực thi Luật  Bảo vệ môi trường

Ngày 16/3 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên cùng Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của cộng đồng và tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường: Kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu thể chế hóa cho việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường”. 

 

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ thêm trách nhiệm và sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường (BVMT), đồng thời tăng cường thông tin và cụ thể hóa trách nhiệm với những cơ chế pháp lý rõ ràng.

 

Ông Mai Thanh Dung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Luật BVMT năm 2014 được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII. 

 

Luật đã có bước tiến lớn về việc quy định trách nhiệm và quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT. Những quy định này đã góp phần thể chế hóa những quy định mới của Hiến pháp về BVMT.

 

Để việc triển khai Luật có hiệu quả, Tổng cục Môi trường đã xây dựng, trình Bộ TN&MT và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị định và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các điều khoản của Luật BVMT năm 2014. Trong đó, Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT, cũng đã dành riêng Chương 8 quy định về cộng đồng dân cư tham gia BVMT.

 

Bộ TN&MT cũng đang tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai Luật BVMT năm 2014. Quá trình xây dựng các văn bản pháp luật này mở ra cơ hội để các quy định về sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng tiếp tục được cụ thể hóa với những cơ chế pháp lý rõ ràng. Tại Buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia đã cho rằng, cần đề cao hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn của người dân; các tổ chức thôn, xóm trong văn bản pháp luật về BVMT.

Ngô Trần

ngocthanh