Tăng cường quản lý, giám sát các chương trình đầu tư công

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.
Tăng cường quản lý, giám sát  các chương trình đầu tư công

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Cùng với hai Luật này, chỉ hơn 5 tháng ngay sau đó, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 cũng đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015. Các quy định tại các luật này được đánh giá có nhiều nội dung mới liên quan đến quá trình đầu tư đã được bổ sung như vấn đề về chủ trương đầu tư công, kế hoạch đầu tư công,... Công tác giám sát, đánh giá của các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, cơ quan quản lý chuyên ngành, cộng đồng dân cư cũng được quy định thống nhất trong các luật này.

IMG

Một điểm mới trong Luật Đầu tư công là việc bổ sung thực hiện các thủ tục xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư

 Ảnh: Nhã Chi

Để hoàn thiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang soạn thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế Nghị định số 113/2009/NĐ-CP). Việc hoàn thiện cơ sở pháp lý của công tác giám sát, đánh giá đầu tư cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ cho phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư (sửa đổi) và thực tế triển khai thực hiện trong thời gian qua tại thời điểm hiện nay được đánh giá là cần thiết.

 

Theo Bộ KH&ĐT, Nghị định mới quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư (sửa đổi) về công tác giám sát và đánh giá đầu tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát huy các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm của Nghị định số 113/2009/NĐ-CP. Tổng hợp các ý kiến góp ý bằng văn bản cũng như trao đổi trực tiếp tại các cuộc hội thảo, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện dự thảo Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư với một số nội dung mới, trong đó có bổ sung thêm phần giám sát, đánh giá các chương trình đầu tư công. 

 

Lý giải cho nội dung này, Bộ KH&ĐT cho biết, Luật Đầu tư công đã bổ sung thêm các quy định về việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư các chương trình đầu tư công. Do vậy, dự thảo Nghị định cũng đã bổ sung thêm Mục 1, Chương II quy định về giám sát, đánh giá các chương trình đầu tư công cho phù hợp với Luật. Đây là những bổ sung cần thiết, nhằm bảo đảm việc giám sát, đánh giá chặt chẽ của các cơ quan liên quan đến việc đầu tư các chương trình đầu tư công.

 

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định về giám sát, đánh giá các dự án đầu tư theo nguồn vốn đầu tư. Theo đó, thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư (sửa đổi), dự thảo Nghị định bổ sung các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án, phù hợp với tính chất từng nguồn vốn đầu tư (Điều 3). Các thay đổi, bổ sung này nhằm tạo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về các hoạt động đầu tư của toàn xã hội, thuận lợi cho việc tham chiếu và thực hiện của các cơ quan liên quan đến hoạt động đầu tư.

 

Một điểm mới trong Luật Đầu tư công là việc bổ sung thực hiện các thủ tục xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, trong các điều khoản của dự thảo Nghị định đã được bổ sung thêm nội dung giám sát, đánh giá về quá trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như bổ sung thêm việc giám sát, đánh giá của các cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư các chương trình, dự án đầu tư. Để tạo sự thống nhất về hệ thống giám sát đầu tư, trên cơ sở xác định công tác giám sát, đánh giá đầu tư là thực hiện mục tiêu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nhằm thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cấp xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở các quy định của Điều 82, Điều 83 Luật Đầu tư công, dự thảo Nghị định đã bổ sung hướng dẫn chi tiết hơn về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng (Chương V). Việc tổng hợp kết quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng được thống nhất đưa vào thành một nội dung trong báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của các địa phương.

Ngô Trần

ngocthanh