Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 16/2015/TT-NHNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định
Sửa đổi, bổ sung quy định về sử dụng ngoại hối tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 16/2015/TT-NHNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. 

Theo Thông tư số 16/2015/TT-NHNH, đối với các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác, tổ chức được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi NHNN xem xét, chấp thuận bằng văn bản căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp theo hồ sơ, trình tự, thủ tục.

Thông tư số 16/2015/TT-NHNH cũng quy định nguyên tắc lập, gửi và các thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp thành phần hồ sơ dịch từ tiếng nước ngoài, tổ chức được lựa chọn nộp tài liệu đã chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về chứng thực của pháp luật Việt Nam hoặc tài liệu có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức.

Về thời gian xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, Thông tư số 16/2015/TT-NHNH quy định, đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, NHNN phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp để xem xét cấp văn bản chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp từ chối, NHNN sẽ có văn bản thông báo rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 3/12/2015.

 Thanh Tú

ngocthanh