Sớm chọn nhà thầu lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản tới Sở Tài chính Quảng Ngãi để giao nhiệm vụ cho đơn vị này nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sớm chọn nhà thầu lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản tới Sở Tài chính Quảng Ngãi để giao nhiệm vụ cho đơn vị này nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi.  

 

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Tài chính có ý kiến tham mưu, đề xuất trình UBND Tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/9/2015. Trước đó, ngày 4/9/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã gửi Tờ trình lên UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch nêu trên.

BK 

ngocthanh