Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự, đóng góp tham luận của nhiều địa phương trên cả nước.
Sơ kết 3 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự, đóng góp tham luận của nhiều địa phương trên cả nước.

 

Tính đến nay, đã có 38 Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành có Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với tổng vốn điều lệ là 567 tỷ 500 triệu đồng, tổng vốn hoạt động là 1.075 tỷ 421 triệu đồng.

 

Những năm qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã dần được phục hồi, phát triển; xuất hiện những mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập của các thành viên. Tổng doanh thu của các hợp tác xã năm 2014 đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với năm 2013.

 

Theo báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế tập thể về cơ bản đã được hình thành, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể. Thời gian tới, kinh tế tập thể sẽ phát triển theo hướng phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng mối liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ gia đình…

 

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh, thành cũng có báo cáo tham luận nhằm đóng góp thêm các đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong đó tập trung một số nội dung chính như: phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân; tổ chức tập huấn Luật Hợp tác xã 2012 và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu mới đến toàn dân.

Ngô Trần

ngocthanh