Sẽ kiểm toán 198 đầu mối đối với niên độ ngân sách năm 2014

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp báo Công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2015 đối với niên độ năm 2014 theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2238/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng KTNN.
Sẽ kiểm toán 198 đầu mối  đối với niên độ ngân sách năm 2014

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức họp báo Công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2015 đối với niên độ năm 2014  theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 2238/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng KTNN.

IMG

Trọng tâm của kế hoạch kiểm toán năm 2015 là lĩnh vực ngân sách nhà nước

Tổng hợp kết quả kiểm toán từ 188 báo cáo kiểm toán đã phát hành trong năm 2014 đối với niên độ ngân sách năm 2013, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 23.431,7 tỷ đồng, trong đó: các khoản tăng thu 4.366,1 tỷ đồng; các khoản giảm chi 6.897,6 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước 3.328,2 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước 8.808,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác là 31,4 tỷ đồng.

Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng cho biết, tổng số đầu mối kiểm toán được kiểm toán trong năm 2015 là 198, trong đó gồm: 19 bộ, cơ quan trung ương; 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 48 dự án đầu tư; 35 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 14 chuyên đề; 8 chủ đề kiểm toán hoạt động; 17 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 6 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Trọng tâm kiểm toán năm 2015 là lĩnh vực ngân sách nhà nước với việc đẩy mạnh kiểm toán tổng hợp để đánh giá toàn diện công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; xác nhận báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, ngân sách năm 2014 làm căn cứ cho Hội đồng nhân dân, Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014.

 

Đối với lĩnh vực đầu tư, ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc KTNN cho biết, sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư và các công trình đầu tư của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong năm 2014 và các thời kỳ trước, sau có liên quan; đặc biệt, phải đánh giá được tính hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước; Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 về việc tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước và công tác giám sát đầu tư nhằm cung cấp thông tin để phục vụ tốt nhất hoạt động giám sát của Quốc hội, công tác quản lý điều hành của Chính phủ đối với nhiệm vụ tái cơ cấu đầu tư công.

Tin và ảnh: T. Tuyết

 

ngocthanh