Sáp nhập Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc sáp nhập Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Sáp nhập Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam vào Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc sáp nhập Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam vào Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam có trách nhiệm thực hiện sáp nhập đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành; lập hợp đồng sáp nhập; tiếp nhận, chuyển giao các tài sản, lao động hiện có tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam.

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được kế thừa các nghĩa vụ, quyền và lợi ích từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam đã xác lập và còn tồn tại để tiếp tục xử lý thu hồi nợ và trả nợ, không thực hiện mới các chức năng liên quan đến hoạt động tín dụng như huy động vốn, cho vay và không nhận tiền gửi, thanh toán. Thời hạn để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghĩa vụ trả nợ và quyền thu hồi sẽ chấm dứt khi Tập đoàn đã hoàn tất việc xử lý, thu hồi nợ và trả nợ theo phương án sáp nhập đã được phê duyệt.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 2 đơn vị phải hoàn thành sáp nhập trước ngày 31/12/2015.

 Hải Bình

ngocthanh