Sắp ban hành danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gấp rút hoàn tất để có thể kịp thời ban hành trong tháng 8 này.
Sắp ban hành danh mục các lĩnh vực ưu tiên  hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư ban hành Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gấp rút hoàn tất để có thể kịp thời ban hành trong tháng 8 này.

 

Về quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo và đăng tải công khai trên website của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ban, ngành, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, ngân hàng thương mại, các quỹ tài chính, hiệp hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Bên cạnh đó, quá trình xây dựng Thông tư cũng nhận được sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm như Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản,  Ngân hàng Phát triển châu Á... Bên cạnh những góp ý trực tiếp, từ năm 2014 đến nay, Bộ KH&ĐT đã nhận được trên 80 văn bản phản hồi, góp ý cho các lượt Dự thảo sau khi gửi văn bản xin ý kiến góp ý của 138 cơ quan đầu mối của các bộ, ngành có liên quan, 63 Sở KH&ĐT, 20 hiệp hội, 8 ngân hàng thương mại... 

 

Theo dự thảo Thông tư mới nhất, Thông tư gồm có 5 chương, 11 điều. Bên cạnh việc xác định rõ Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ cùng với các tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ, dự thảo Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các bên liên quan như Bộ KH&ĐT, Quỹ Phát triển DNNVV, ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ và các doanh nghiệp được hỗ trợ.

 

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư quy định rõ, Thông tư này áp dụng với các đối tượng là Quỹ Phát triển DNNVV, ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ, DNNVV, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan; không áp dụng với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

 

Về Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ, dự thảo Thông tư quy định, có 3 lĩnh vực được ưu tiên hỗ trợ, bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải. Cùng với đó, tùy theo từng thời kỳ, Quỹ Phát triển DNNVV sẽ xây dựng chương trình cho vay đối với DNNVV có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục ưu tiên hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển DNNVV do Chính phủ ban hành.

 

Về tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ, Ban soạn thảo dự thảo Thông tư cho biết, có 5 tiêu chí bắt buộc và 5 tiêu chí khuyến khích, ưu tiên lựa chọn đối tượng hỗ trợ của Quỹ. Các tiêu chí khuyến khích này sẽ được đánh giá theo thang điểm và ưu tiên lựa chọn theo thứ tự từ cao đến thấp.

 

Để được lựa chọn ưu tiên hỗ trợ, theo Ban soạn thảo, dự thảo Thông tư được xây dựng theo hướng: trước tiên phải là DNNVV được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có khu vực sản xuất, kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển DNNVV. Tiếp theo là doanh nghiệp phải có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại hợp đồng tín dụng đã ký kết, thuộc Danh mục các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; có phương án xử lý ô nhiễm môi trường bền vững, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh. Một yêu cầu bắt buộc nữa là người quản lý doanh nghiệp phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ và phải cam kết tự chịu trách nhiệm về các nội dung doanh nghiệp kê khai tại đề xuất hỗ trợ tài chính.

 

Ngoài các tiêu chí bắt buộc nêu trên, dự thảo Thông tư còn quy định các tiêu chí khuyến khích ưu tiên lựa chọn hỗ trợ của Quỹ như: sản phẩm đầu ra có chất lượng cao và xuất khẩu; có tính đổi mới trong công nghệ; năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành và lịch sử uy tín tín dụng của doanh nghiệp; tạo nhiều việc làm và người đại diện theo pháp luật là nữ; sản phẩm thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường.

 

Để tránh sự chồng chéo trong hỗ trợ, dự thảo Thông tư quy định, doanh nghiệp có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh nếu đã được nhận hỗ trợ vay vốn từ Quỹ, thì không được nhận hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước như Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bích Thủy

 

ngocthanh