Rà soát chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Để chuẩn bị cho Kỳ IDA 18 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan rà soát việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kỳ IDA 17.
Rà soát chương trình, dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Để chuẩn bị cho Kỳ IDA 18 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan rà soát việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc Kỳ IDA 17.

 

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan có liên quan thực hiện việc chuyển đổi sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) sang vốn vay Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) đối với các dự án dự kiến vay vốn IBRD có tiến độ chuẩn bị tốt, kịp đàm phán trước tháng 10/2015; và thực hiện nguyên tắc ưu tiên đàm phán vay vốn WB trong Kỳ IDA 17 cho các chương trình, dự án có tiến độ và chất lượng chuẩn bị tốt.

 

Đối với các dự án thuộc tài khóa 2015 trong Kỳ IDA 17, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, cắt giảm các hạng mục chi không cần thiết trong quá trình phê duyệt văn kiện dự án; Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh văn kiện dự án “Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông” căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố trong vùng dự án phải rà soát và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị văn kiện dự án trên cơ sở bảo đảm chất lượng.

H.B

ngocthanh