Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhiệt điện BOT

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, với đối tượng áp dụng
Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhiệt điện BOT

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/9 tới, với đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến đầu tư dự án nhiệt điện theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) trên lãnh thổ Việt Nam. 

 

Hướng dẫn lựa chọn chủ đầu tư dự án nhiệt diện theo hình thức PPP (hợp đồng BOT), Thông tư quy định rõ: “Việc lựa chọn chủ đầu tư BOT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. Đấu thầu quốc tế chỉ được áp dụng trong trường hợp các dự án thuộc danh mục của Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (QHĐLQG) được Thủ tướng Chính phủ quy định phải đấu thầu quốc tế; các dự án thuộc QHĐLQG chưa xác định chủ đầu tư, có từ 2 nhà đầu tư BOT trở lên đăng ký tham gia sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định bằng hình thức lựa chọn chủ đầu tư BOT.

IMG

Trình tự, thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhiệt điện đầu tư theo hình thức PPP được thực hiện theo quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan

 

Ảnh: LTT

Việc lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức chỉ định được thực hiện khi các dự án thuộc danh mục của QHĐLQG được Thủ tướng Chính phủ chỉ định chủ đầu tư BOT; các dự án thuộc danh mục của QHĐLQG chỉ có một nhà đầu tư BOT đăng ký tham gia và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chỉ định chủ đầu tư; dự án do nhà đầu tư BOT đề xuất, không thuộc danh mục của QHĐLQG và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Đối với việc lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), Thông tư số 23/2015/TT-BCT hướng dẫn, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản ghi nhớ, chủ đầu tư phải trình Tổng cục Năng lượng hồ sơ FS dự án kèm theo ý kiến của các bộ, ngành liên quan và của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án. Hồ sơ FS phải được lập bởi đơn vị tư vấn chuyên ngành điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn nhà máy nhiệt điện, có kinh nghiệm hồ sơ FS dự án nhiệt điện với quy mô tương đương trở lên. 

 

Về vấn đề này, Khoản 2 và 3 Điều 8  của Thông tư số 23/2015/TT-BCT chỉ rõ: “Nội dung của hồ sơ FS dự án thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các văn bản liên quan”.  “Trình tự, thủ tục thẩm định FS dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và các văn bản liên quan”. Bộ Công Thương chỉ phê duyệt hồ sơ FS khi đã nhận được Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

 

Đặc biệt, để hướng dẫn triển khai các dự án nhiệt điện đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BOT) trong giai đoạn chuyển tiếp, Thông tư số 23/2015/TT-BCT hướng dẫn, các dự án đã và đang triển khai trước ngày Thông tư có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP; Biên bản ghi nhớ dự án Hợp đồng nguyên tắc của dự án được ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành thì không phải ký lại theo quy định tại Thông tư.

Trung Hiếu

ngocthanh