Quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công. Việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhằm phục vụ cho việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thuận lợi, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh.
Quy định  tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

HĐND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật Đầu tư công. Việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhằm phục vụ cho việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công được thuận lợi, thống nhất và phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh.

 

Trên tinh thần đó, Nghị quyết chỉ rõ, dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn Tỉnh gồm: các dự án có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (bao gồm: cầu, cảng sông, đường quốc lộ), xây dựng nhà ở; dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (không bao gồm cầu, cảng sông, đường quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện; dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vườn quốc gia, hạ tầng kỹ thuật đô thị mới có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng. Dự án thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình, kho tàng, du lịch, thể thao, xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở) có tổng mức đầu tư từ 35 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

 

Những dự án có tổng mức đầu tư trong khung đề xuất là những dự án quan trọng góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; việc xác định khung vốn đầu tư này cũng nhằm giảm bớt thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư công.

T.H

 

 

ngocthanh