Quy định mới về hoạt động kinh doanh đường sắt

Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới. Nghị định nêu rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh đường sắt.
Quy định mới về hoạt động kinh doanh đường sắt

Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4 tới. Nghị định nêu rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh đường sắt.

 

Theo Nghị định, đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; việc kinh doanh được phân làm 2 phần là kết cấu hạ tầng đường sắt và vận tải đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt. Theo đó, kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc sở hữu nhà nước; việc quản lý, khai thác tài sản này được giao cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Về kinh doanh vận tải đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt, doanh nghiệp có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tham gia kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt. Không phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường sắt thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước khi thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư. 

 

Đối với hệ thống đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị không nhất thiết phải phân định giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải.

 

Các công trình, tuyến đường sắt được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức khác, việc quản lý, khai thác thực hiện theo quy định của hợp đồng.

 

Theo Nghị định số 14/2015/NĐ-CP, kinh doanh đường sắt bao gồm các loại hình: kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt; kinh doanh vận tải đường sắt; kinh doanh xếp, dỡ hàng hóa tại ga, bãi hàng có đường sắt; kinh doanh lưu kho, bảo quản hàng hóa tại ga đường sắt; kinh doanh sản xuất, lắp ráp, hoán cải, phục hồi phương tiện giao thông đường sắt; kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải đường sắt; kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa.

 T.D

ngocthanh