Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

Nằm trong Chương trình của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc ngày hôm nay (20/5), Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
Quốc hội sẽ cho ý kiến dự án Luật Thống kê (sửa đổi)

Nằm trong Chương trình của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc ngày hôm nay (20/5), Luật Thống kê (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Thống kê (sửa đổi), sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Thống kê năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; hình thành Hệ thống tổ chức thống kê và sự phối hợp giữa cơ quan thống kê Trung ương với cơ quan thống kê của các bộ, ngành ngày càng tiến bộ; đặc biệt, thông tin thống kê đã góp phần giúp các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ quản lý và điều hành đất nước. Tuy nhiên, Luật Thống kê năm 2003 đã bộc lộ rõ những quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

 

Cụ thể, việc xuất hiện nhiều tổ chức, cơ sở nằm ngoài khu vực nhà nước thực hiện hoạt động thống kê và cung ứng dịch vụ thống kê mà Luật Thống kê 2003 chưa bao quát đầy đủ phạm vi điều chỉnh của những loại hình kinh doanh đặc thù phát sinh này. Do đó, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh sẽ tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động thống kê ngoài Nhà nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2003.

 

Bên cạnh đó, thông tin thống kê thiếu các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; công tác phân tích và dự báo thống kê phát triển chậm; việc phổ biến thông tin thống kê làm chưa tốt; phối hợp giữa hệ thống thống kê tập trung với thống kê của các bộ, ngành còn chưa chặt chẽ; việc tiếp cận cơ sở dữ liệu ban đầu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê còn khó khăn.

 

Luật Thống kê năm 2003 cũng được nhiều chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách đánh giá là còn thiếu các phương pháp thống kê tiên tiến, phân tích thống kê; thẩm quyền công bố thông tin thống kê; hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp… Do vậy, dự án Luật Thống kê (sửa đổi) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi. Dự án Luật được sửa đổi, bổ sung căn bản, toàn diện, đặc biệt là phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; sửa đổi những quy định hiện hành còn hạn chế, không thống nhất, không phù hợp với thực tế về tổ chức và hoạt động thống kê hiện nay và bổ sung các quy định về hoạt động thống kê mà Luật Thống kê năm 2003 chưa quy định.

 

Cụ thể, dự án Luật Thống kê (sửa đổi) so với Luật Thống kê năm 2003 sẽ tăng 32 điều (9 chương, 74 điều so với 8 chương, 42 điều). Trong đó, bổ sung 2 chương mới là Chương V – “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước” và Chương VIII – “Hoạt động thống kê ngoài nhà nước”.

T. Kiên  

ngocthanh