Quảng Nam: Bổ sung vốn đầu tư để hỗ trợ trùng tu di tích

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cấp bổ sung vốn đầu tư năm 2015 cho một số địa phương thuộc Tỉnh để hỗ trợ trùng tu các di tích cấp tỉnh. Trong số các di tích được hỗ trợ trùng tu có Nhà bia di tích
Quảng Nam: Bổ sung vốn đầu tư  để hỗ trợ trùng tu di tích

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cấp bổ sung vốn đầu tư năm 2015 cho một số địa phương thuộc Tỉnh để hỗ trợ trùng tu các di tích cấp tỉnh. Trong số các di tích được hỗ trợ trùng tu có Nhà bia di tích Bãi Sậy Sông Đầm, Di tích lịch sử đình làng thôn Hội An, Nhà bia tưởng niệm tại Ngã ba An Lâu… do các huyện Tiên Phước, Phú Ninh, TP. Tam Kỳ làm chủ đầu tư.

 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân bổ vốn chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; thực hiện thanh, quyết toán theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch theo dõi, hướng dẫn, giám sát các địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

BK

ngocthanh