Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1.
Phê duyệt phương án cổ phần hóa  Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1.

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - FiCO là bán bớt phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

FiCo sau khi cổ phần hóa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, tổ chức hoạt động theo điều lệ của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Vốn điều lệ của FiCO là 1.270 tỷ đồng. Cổ phần phát hành lần đầu là 127.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước chiếm giữ 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 394.200 cổ phần, chiếm 0,31% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 50.800.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 25.006.300 cổ phần, chiếm 19,69% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần, chỉ đạo FiCO tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng và cho nhà đầu tư chiến lược theo quy định hiện hành. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FiCO là Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng được ủy quyền quyết định tiêu chí và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm đúng theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định chuyển Trường Trung cấp Công nghiệp và Xây dựng FiCO về Bộ Xây dựng quản lý, ngân sách nhà nước không cấp kinh phí và hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định hiện hành; Bộ Xây dựng lập Phương án sắp xếp, chuyển đổi Trường này theo quy định.

H.V

ngocthanh