Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam.
Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam.

 

Theo đó, hình thức cổ phần hóa Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần (VINATEA.JSC) là bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tiêu chí và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược có năng lực, phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cam kết đầu tư lâu dài phát triển Tổng công ty Chè Việt Nam và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Thuỷ Dung

ngocthanh