Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2015 của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (Ban Chỉ đạo) vừa phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch ngân sách
Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2015  của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (Ban Chỉ đạo) vừa phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch ngân sách năm 2015 của Ban Chỉ đạo theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

 

Theo đó, Bộ KH&ĐT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các nhà tài trợ tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Chỉ đạo, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch.

 

Cùng với đó, các trưởng đoàn công tác liên ngành tổ chức thực hiện kiểm tra chéo giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA; đề xuất, kiến nghị giải quyết vướng mắc trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

 

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&ĐT bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

T. Tuyết

ngocthanh