Phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quá trình xây dựng, phát triển đô thị của tỉnh Hà Giang phù hợp với định hướng phát triển đô thị của quốc gia,
Phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quá trình xây dựng, phát triển đô thị của tỉnh Hà Giang phù hợp với định hướng phát triển đô thị của quốc gia, tỉnh Hà Giang đã ra quyết định phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2014 - 2020. 

 

Theo đó, Hà Giang sẽ tập trung vào xây dựng nội dung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Giang với việc cụ thể hóa chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng, tỉnh hoặc quy hoạch chung thành phố trực thuộc Trung ương; xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung và công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật kết nối hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh; xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn, phân bổ nguồn lực, sự tham gia phối hợp, hỗ trợ trong nước và quốc tế. 

 

Nguồn vốn lập Chương trình được lấy từ ngân sách nhà nước với dự toán kinh phí khoảng gần 1 tỷ đồng. Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Hà Giang được UBND tỉnh Hà Giang giao làm chủ đầu tư dự án lập Chương trình.

 

Tỉnh Hà Giang yêu cầu, từ tháng 5/2015 đến tháng 9/2015, Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức lập Chương trình. Trong tháng 10/2015, Sở Xây dựng Hà Giang tổ chức thẩm định Chương trình để đến tháng 11/2015, UBND tỉnh Hà Giang ban hành quyết định phê duyệt Chương trình.

B. Khánh

ngocthanh