Phê duyệt danh mục dự án quản lý nước thải tại các đô thị

Danh mục dự án quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam, giai đoạn 4, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Phê duyệt danh mục dự án quản lý nước thải tại các đô thị

Danh mục dự án quản lý nước thải tại các đô thị Việt Nam, giai đoạn 4, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2015 - 2018) với tổng kinh phí thực hiện là 3.850.000 triệu Euro; trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 3,5 triệu Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 350.000 Euro.

Mục tiêu dài hạn của Dự án là tăng cường tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua thực hiện dự án Hợp tác kỹ thuật cải thiện ngành nước và xử lý nước thải tại Việt Nam để Việt Nam có thể bảo vệ môi trường và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

 M.H

ngocthanh