Phê duyệt Danh mục dự án Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục dự án Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017 sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ. Mức vốn đầu tư Dự án là 2.947.964 USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 2,3 triệu CHF (tương đương 2.516.200 USD), vốn đối ứng là 9.241.908.420 đồng (tương đương 431.764 USD).
Phê duyệt Danh mục  dự án Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt  Danh mục dự án Đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại giai đoạn 2015 - 2017 sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ. Mức vốn đầu tư Dự án là 2.947.964 USD, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 2,3 triệu CHF (tương đương 2.516.200 USD), vốn đối ứng là 9.241.908.420 đồng (tương đương 431.764 USD).

 

Dự án nhằm cải thiện công tác quản lý của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng phù hợp với các thông lệ quốc tế thông qua việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hoặc quy hoạch cán bộ quản lý của các ngân hàng thương mại. Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng cho Trường bồi dưỡng cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước thông qua việc đào tạo đội ngũ giảng viên tiềm năng cho các chương trình đào tạo của Trường. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chủ quản Dự án.

 Minh Hiếu

ngocthanh