Phát triển hệ thống cảng biển gắn với bảo vệ môi trường

Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển trong hoạt động tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam,
Phát triển hệ thống cảng biển gắn với bảo vệ môi trường

Tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển trong hoạt động tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam, phát triển hệ thống cảng biển gắn liền với bảo vệ môi trường… là quan điểm của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được nêu tại Quyết định phê duyệt Đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của Công ước MARPOL (Công ước ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra) và các quy định của pháp luật liên quan”. 

 

Mục tiêu cụ thể của Đề án là đánh giá khả năng đáp ứng của các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu gắn liền với hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, vận tải biển. Từ đó, đề xuất giải pháp quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam theo các quy định của Công ước MARPOL và các quy định của pháp luật liên quan; đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý tiếp nhận chất thải từ tàu đáp ứng các quy định của Công ước MARPOL.

 

Bộ GTVT cho biết, để thực hiện Đề án, trong thời gian tới Bộ sẽ tăng cường công tác kiểm tra hoạt động tiếp nhận các chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam; rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng các quy định hướng dẫn tiếp nhận chất thải từ tàu tại cảng biển Việt Nam; đồng thời đề xuất cơ chế chính sách về hỗ trợ, ưu đãi đầu tư hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nguồn vốn đầu tư…

 

Bộ GTVT cũng cho biết, kinh phí thực hiện Đề án được xác định đối với từng chương trình, dự án theo quy định, bao gồm nguồn từ ngân sách nhà nước (vốn đầu tư, chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) và nguồn vốn của doanh nghiệp, nguồn vốn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

 

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án này. Theo đó, các chủ đầu tư xây dựng cảng phải có trách nhiệm xây dựng các công trình tiếp nhận chất thải từ tàu đảm bảo việc thu gom chất thải từ tàu theo quy định của pháp luật; các doanh nghiệp khai thác cảng phải có trách nhiệm vận hành các công trình tiếp nhận chất thải từ tàu trong quá trình hoạt động, đảm bảo thu gom, xử lý chất thải từ tàu theo quy định của pháp luật.

Bích Thảo

 

ngocthanh