Phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 với khối lượng là 4.000 tỷ đồng để đầu tư một số công trình trọng điểm trong năm 2015.
Phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 với khối lượng là 4.000 tỷ đồng để đầu tư một số công trình trọng điểm trong năm 2015.

 

Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách Thành phố và chi cho các dự án nằm trong các dự án, công trình trọng điểm được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 5/12/2014, trong đó, dự kiến tập trung bố trí vốn cho 13 dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2015, 3 dự án ODA đang triển khai thực hiện cân đối ứng vốn để đảm bảo tiến độ hiệp định và 7 dự án đang triển khai hoàn thành sau năm 2015.

 

Việc sử dụng nguồn vốn được UBND Thành phố quán triệt đảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. UBND Thành phố phê duyệt 2 phương thức: đấu thầu phát hành trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; phương thức bảo lãnh phát hành thông qua các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính có chức năng cung cấp dịch vụ.

 

Kỳ hạn trái phiếu gồm 3 năm, 5 năm và 10 năm với mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn trọng điểm và khả năng của thị trường, UBND Thành phố quyết định loại kỳ hạn trái phiếu huy động phù hợp. Dự kiến UBND Thành phố sẽ phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô đợt 1 trước ngày 30/8/2015, khối lượng phát hành 2.000 tỷ đồng. 

HB-CD

ngocthanh