Phân bổ trên 572 tỷ đồng phát triển khoa học và công nghệ

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ dự toán năm 2015 là 572,59 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
Phân bổ trên 572 tỷ đồng  phát triển khoa học và công nghệ

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ dự toán năm 2015 là 572,59 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN.

 

Theo đó, có 13 bộ, cơ quan trung ương được phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2015, trong đó có Bộ KH&CN (459,9 tỷ đồng); Bộ Công Thương (38,13 tỷ đồng); Bộ Giáo dục và Đào tạo (6,48 tỷ đồng), Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam (1,2 tỷ đồng)…

 

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ KH&CN chịu trách nhiệm về căn cứ, số liệu phân bổ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân bổ.

 

Các bộ, cơ quan trung ương được bổ sung kinh phí có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao bảo đảm đúng chính sách, chế độ hiện hành, phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai phải bảo đảm nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý, hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền. 

Thủy Dung

ngocthanh